RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

Informujemy Państwa, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, pl. Szczepański 5, 31 – 011 Kraków tel.: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43 fax: (12) 422 75 52, email: sekretariat@wif.malopolska.pl lub mwif@wif.malopolska.pl

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, informuje, że zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym:  Tomasz Brożek tel. 12 4227541 e-mail: iod@wif.malopolska.pl


Podstawy przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WEL 119 z 4.05.2016 r.) pozostający w związku z przepisami krajowymi prawa farmaceutycznego, w tym w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.), ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 826 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.).

Informujemy, że wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z realizacją ustawowych zadań nałożonych na Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o art. 112 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.) w tym w szczególności z uwagi na realizację zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego, współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych, kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem, stwierdzeniem wygaśnięcia lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, a także zadań związanych z reklamą aptek i punktów aptecznych oraz skarg na działalność podmiotów kontrolowanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres podlegania przez Państwa przepisom krajowego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 ze zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 ze zm.), ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 826 ze zm.) oraz ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) w zakresie związanym z prowadzoną przez Państwa działalnością farmaceutyczną, a po zakończeniu działalności w związku z wymaganą przepisami prawa archiwizacją dokumentów.

Powierzenie przetwarzania danych będzie realizowane poprzez zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.

Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest wymogiem ustawowym, i jest obligatoryjne. Umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.


Prawa osoby, której dane dotyczą:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
  3. Prawo do ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe; jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora Danych z obowiązku prawnego wymaganego przetwarzania lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co do danych których podanie jest dobrowolne.
  6. Prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku gdy dane osobowe zostały zebrane z uwagi na konieczność wynikającą z przepisu prawnego).
  7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.
  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.Cookie Policy

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Strona ta wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie poprawić komfort użytkowania. Pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak tryb WCAG (personalizacja dla osób niepełnosprawnych) oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron.

Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie dla tej i innych stron. Najskuteczniejszym sposobem, aby to zrobić, jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek