Laboratorium

  • INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W Laboratorium Kontroli Jakości Leków został wprowadzony System Zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.informacje1

Laboratorium Kontroli Jakości Leków jest laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA, Nr AB 1311.

Laboratorium Kontroli Jakości Leków informuje, że wykonuje między innymi badania:

  • A)przewodności właściwej wody oczyszczonej według Farmakopei Polskiej wydanie IX (2011) tom I str. 1646-1647, Farmakopei Polskiej wydanie X (2014) tom I, str. 1901 (metoda konduktometryczna)
  • A) zawartości azotanów w wodzie oczyszczonej według Farmakopei Polskiej wydanie IX (2011) tom I str. 1647, Farmakopei Polskiej wydanie X (2014) tom I, str. 1901-1902 (metoda porównawcza wizualna)
  • A) pH roztworów wodnych według Farmakopei Polskiej wydanie IX (2011) tom I str. 114-115, Farmakopei Polskiej wydanie X (2014) tom I, str 110-111 (metoda potencjometryczna).

A)metoda akredytowana

Wyniki badania przewodności właściwej, pH oraz zawartości azotanów na życzenie klienta mogą być podawane wraz z niepewnością. Niepewność rozszerzoną pomiaru wyznaczono przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Oszacowana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Laboratorium gwarantuje wysoką jakość badań. Spełnienie wymagań naszych klientów jest dla nas najwyższym celem.

Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności oraz ochrony praw własności klienta, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Jeżeli wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
[Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U z 2008 nr 45 poz 271 z późn. zm. art. 67 ust. 1, art. 120 ust. 2)]