Statut

Załącznik
do zarządzenia Nr 241/10
Wojewody Małopolskiego
z dnia 25 czerwca 2010 r.

STATUT
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Krakowie

 

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie działa na podstawie niniejszego Statutu, Statutu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 )

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
2) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie;
3) województwie – należy przez to rozumieć województwo małopolskie

§ 3. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Kraków.
2. Poza siedzibą Inspektoratu tworzy się delegatury obejmujące swym zasięgiem:
1) w Nowym Sączu obszar powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu;
2) w Tarnowie obszar powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz Tarnów – miasto na prawach powiatu;
3. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo małopolskie.

§ 4. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej a Wojewódzki Inspektor jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Inspektor.
2. Wojewódzki Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zwanego dalej „Zastępcą\”, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych Inspektoratu oraz Inspektoratu.
3. Zastępca wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora
4. Jeżeli Wojewódzki Inspektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora.

§ 6. Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora. Do zakresu działania Inspektoratu należy w szczególności:
1) nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, na terenie województwa;
2) kontrolowanie warunków wytwarzania produktów leczniczych oraz warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
3) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
4) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
5) kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
6) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R;
7) współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego;
9) współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
10) prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych;
11) wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

§ 7. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Nadzoru nad Obrotem Produktami Leczniczymi i Wyrobami Medycznymi;
2) Laboratorium Kontroli Jakości Leków;
3) Dział Finansowo-Księgowy i Kadr;
4) Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Archiwum i BHP;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
8) Delegatura w Nowym Sączu;
9) Delegatura w Tarnowie.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie.