Skargi i wnioski

 

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub przez inspektora farmaceutycznego/pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

Poniedziałek: 9.00 – 11.00
Czwartek: 9.00 – 11.00

W przypadku nieobecności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego skargi i wnioski przyjmuje Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie.

Skargi i wnioski można składać:

 • bezpośrednio
 • listownie na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
  pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków
 • faxem na nr: (12) 422 75 52
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wif.malopolska.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 

UWAGA:

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy)
oraz  adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.