Braki leków

Zgłoszenia braków leków proszę przesyłać za pośrednictwem
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).