Laboratorium

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

informacja_logo

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 1311
ZAKRES AKREDYTACJI

W Laboratorium Kontroli Jakości Leków badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach laboratoryjnych.

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania poufności oraz ochrony praw własności klienta, jeżeli nie jest to sprzeczne
z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
[Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.)]