Laboratorium

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W Laboratorium Kontroli Jakości Leków został wprowadzony System Zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Badania wykonane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach laboratoryjnych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 1311
ZAKRES AKREDYTACJI

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania poufności oraz ochrony praw własności klienta, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
[Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 2211 z późn. zm.)]