Informacje

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W Laboratorium Kontroli Jakości Leków został wprowadzony System Zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Badania wykonane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach laboratoryjnych.

informacja_logo

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 1311
ZAKRES AKREDYTACJI

 

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania poufności oraz ochrony praw własności klienta, jeżeli nie jest to sprzeczne
z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
[Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 2211 z późn. zm.)]