Informacje

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Krakowie wykonuje badania kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie kontroli.

Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF w Krakowie wykonuje również Kontrolę seryjną wstępną surowców wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, przed ich dystrybucją w tym celu.

Laboratorium świadczy także usługi w zakresie analizy farmaceutycznej o ile nie narusza to realizacji obowiązków ustawowo nałożonych na Inspekcję Farmaceutyczną.

informacja_logo

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 1311
ZAKRES AKREDYTACJI

W LKJL badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej i Farmakopei Europejskiej.

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania poufności oraz ochrony praw własności klienta, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

W przypadku gdy wyniki badań skażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka Laboratorium powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

[Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne]