Zadania WIF w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wykonuje w imieniu Wojewody Małopolskiego zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, jest organem pierwszej instancji  w rozumieniu Kodeksu
zadania postępowania administracyjnego, właściwym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej oraz w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych.

Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

– sprawowanie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, na terenie województwa małopolskiego.

– kontrolowanie warunków transportu, przeładunku oraz przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

– kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,

– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie działalności aptek lub punktów aptecznych,

– kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,

– kontrolowanie właściwego oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz reklamy produktów leczniczych,

– kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1,

– prowadzenie rejestru aptek ogólnodostepnych, szpitalnych, zakładowych oraz punktów aptecznych,

– opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, placowkę obrotu pozaaptecznego, komorę przeładunkową,

– wydawanie opinii dotyczących aptek, w których może być odbywana praktyka zawodowa oraz inne przeszkolenia,

– współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów ds. farmacji,

– współpraca z samorządem aptekarskim w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych,

– współpraca z samorządem lekarskim, lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi,