Zadania

Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Krakowie wykonuje badania wg FP IV, FP V,
FP VI, FP VII,  FP VIII, FP IX, FP X, Ph. Eur., BP oraz  innych dostępnych farmakopei ,
a także wg metod dostarczonych przez zleceniodawcę.

W Laboratorium wykonywane są:
•    badania jakościowe produktów leczniczych, wyrobów medycznych, w tym badania
kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie kontroli
•    badania w zakresie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków
recepturowych lub aptecznych
•    badanie wody oczyszczonej produkcyjnej do receptury aptecznej wg monografii        Aqua purificata  FP IX (2011) oraz FP X 2014

badanie wody oczyszczonej produkcyjnej przeznaczonej do sporządzania roztworów do dializy różnorodne badania z zakresu analizy farmaceutycznej na podstawie zleceń Klientów
np. :
    – badanie etanolu (w tym badanie zanieczyszczeń lotnych metodą chromatografii
gazowej) wg FP i  Ph. Eur.
– badanie glicerolu (w tym badanie zanieczyszczenia glikolem dietylenowym
i substancjami pokrewnymi metodą chromatografii gazowej) wg FP i Ph. Eur.
– badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych
– badanie endotoksyn bakteryjnych
    – badanie jałowości
– badanie skuteczności procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem
– badanie aktywności antybiotyków

W Laboratorium wykorzystywane są metody analityczne:
•    chromatografia gazowa GC
•    chromatografia cieczowa HPLC
•    chromatografia cienkowarstwowa TLC/HPTLC
•    spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym UV-VIS
•    spektrofotometria w podczerwieni IR
•    miareczkowanie klasyczne, potencjometryczne w środowisku wodnym i niewodnym
•    polarymetria
•    fluorymetria
•    refraktometria
•    pomiary: pH, przewodności, gęstości, temperatury topnienia, temperatury wrzenia
•    analiza wagowa
•    oraz inne metody fizyczne i fizykochemiczne